ΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 10.550 ΕΥΡΩ
ΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Πρόστιμο ΙΚΑ 10.550 Ευρώ – Θετική απόφαση σε Αίτηση Αναστολής του Γραφείου μας

Με την υπ’ αριθμόν Ν33/2016 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών έγινε δεκτή η Αίτηση Αναστολής μας, που καταθέσαμε για λογαριασμό εντολέως του Γραφείου μας και αφορά σε πρόστιμο 10.550 Ευρώ του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ) μετά από έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιό του από την Αθήνα για ανασφάλιστη – αδήλωτη εργασία προσωπικού επιχείρησης.

Με την Αίτηση Αναστολής ζητούσαμε όσα αναφέρονται παρακάτω και όσοι ισχυρισμοί μας προτάθηκαν στο Δικαστήριο έγιναν δεκτοί. Ειδικότερα ζητούσαμε:

Να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής μου και να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. Μ85/2015 Πράξης Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του υπ’ αριθμ. 759 υποκαταστήματος Αττικής, με την οποία μου επιβλήθηκε πρόστιμο α) 10.550,54  ευρώ για «μη αναγραφή εργαζόμενου στον ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού Ε4» και β) 500,00 ευρώ για «μη τήρηση του ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού», δηλαδή συνολικού ποσού 11.050,54 ευρώ, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής μου.

Ειδικότερα δε, να ανασταλεί η εκτέλεση της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης, ώστε να αποτραπεί η λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων εξαναγκασμού ή διασφάλισης της είσπραξης της προαναφερθείσας απαίτησης του Δημοσίου εις βάρος των στο ιστορικό της παρούσας ακινήτων και κινητών περιουσιακών μου στοιχείων.

Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστέλλουσα την εκτέλεση της παραπάνω προσβαλλόμενης πράξης μέχρι εκδόσεως απόφασης επί της παρούσας αίτησης αναστολής.

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

apofasi-gia-prostimo-ika